NTT Groups kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn för företagen i NTT Group Sverige är baserad på en väletablerad tradition av produktion av högsta kvalitet samt en strävan efter att vara ledande inom transmissioner och tillbehör.

Vår kvalitetspolicy innehåller följande huvudpunkter;

  • Vi ska leverera produkter av rätt kvalitet, i rätt tid, till rätt plats och till rätt pris, och på så sätt uppfylla våra kunders krav och förväntningar.

  • Vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.

Väg för att uppnå detta;

  • Vi har kontroll på och efterlever tillämpliga krav.

  • Genom att ständigt förbättra kvalitetsledningssystem, våra produkter och processer anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.

  • Vi ska ha en ledning som stödjer personalen i verksamheten.

  • Ledningen ska sätta relevanta och utvecklande kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet.

  • Vi ska ha kompetenta medarbetare som känner ansvar för kvaliteten i sitt arbete.

  • Våra leverantörer och samarbetspartners ska uppfylla våra uttalade kvalitetskrav.

  • Vi ska verka för att varje leverans som utförs blir en god referens för framtida affärer.

Alla inom företaget har ett gemensamt ansvar för att vi uppfyller vår kvalitetspolicy.

Företag i NTT Group Sverige:

Mölndals Industriprodukter AB
Kedjeexperten i Lingbo AB (Kilab)
Vittsjö Mekaniska Verkstads AB
Conveyorteknik Sweden AB
Svenska Transmissionsprodukter AB (STP)
Sandarne Legomekan AB (SLM)
SKS Nylund AB
Transtech i Borlänge AB

Berndt Denberger
CEO